Kontrast: Kontrast Czcionka: A A A
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Opowieści z Czerewkowego Belwederu
Rzeka - Narzedzie w rękach Boga
Informujemy iż zmianie uległ adres e-mail Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.
Nowy adres to: dps@dpsczerewki.podlasie.pl
Zaproszenie na Spotkanie Pokoleń 2023
Fundusz przeciwdziałania COVID-19 przeznaczony dla domów pomocy społecznej
Program wyrównywania różnic między regionami III
PEFRON w ramach modułu IV programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19
INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W DPS
Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach, Czerewki 1, 16-061 Juchnowiec Kościelny, będący samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Białostockiego zaprasza osoby przewlekle somatycznie chore, niepełnosprawne i w podeszłym wieku oraz potrzebujące profesjonalnej opieki do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapewniamy całodobową opiekę oraz zaspakajamy niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające, na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja Domu oraz zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Ważnym aspektem funkcjonowania Domu jest wykwalifikowana kadra oraz predyspozycje personelu. Naszymi Mieszkańcami opiekują się pracownicy z odpowiednim doświadczeniem w zakresie udzielania pomocy i wsparcia: pielęgniarki, opiekunowie, instruktorzy terapii zajęciowej, instruktorzy ds. kulturalno-oświatowych, terapeuci, rehabilitanci, pracownicy socjalni, kapelani, pokojowe i dietetyk.

W roku 2020 Dom nasz przeszedł gruntowną modernizację i remont. Odnowione zostały wszystkie pokoje mieszkalne, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia ogólnodostępne. Zamontowano nowoczesną windę do przewozu osób niepełnosprawnych, a także nowoczesne rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii, tj. instalacja fotowoltaiczna oraz instalacja pompy ciepła.

Więcej informacji o placówce można się dowiedzieć pod numerami telefonów: 85 719 61 66, 85 719 67 56 oraz 575 805 908, e-mail: dps@dpsczerewki.podlasie.pl oraz z naszej strony internetowej: www.dpsczerewki.podlasie.pl.

W trakcie pandemii Covid-19 w naszym Domu przestrzegane są wszelkie procedury reżimu sanitarnego.

Jeżeli jesteś osobą wymagającą całodobowej opieki, gdyż z uwagi na choroby somatyczne, wiek lub niepełnosprawność nie jesteś w stanie samodzielnie funkcjonować, bądź w rodzinie masz kogoś bliskiego potrzebującego takiej pomocy złóż wniosek do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, bądź skontaktuj się z nami, a my Ci pomożemy.
Powiat Białostocki Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach realizuje projekt pn. „Bezpieczna Przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Powiat Białostocki - Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach realizuje projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS – CoV – 2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” nr RPPD.07.02.01-20-0073/20, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19
Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła
Adres
 
Mapa dojazdu do DPS w Czerewkach